Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Tendencje i kierunki rozwoju wzornictwa w Unii Europejskiej oraz w Polsce. Rekomendacje.

Załącznik 1: Doświadczenia i kompetencje Instytutu Wzornictwa Przemysłowego

Instytut Wzornictwa Przemysłowego (IWP) został powołany w 1950 r. w celu propagowania nowocześnie rozumianego wzornictwa i wspierania rozwoju przemysłu. Był jednostką badawczo-rozwojową. W 2008 r. nastąpiło przekształcenie własnościowe w jednoosobową spółkę skarbu państwa. Instytut pozostał jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki i jest jedyną ogólnopolską instytucją prowadzącą działalność na rzecz stymulowania poprzez wzornictwo innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Zakres działalności

IWP jest instytucją ogólnopolską, mającą ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie upowszechniania wzornictwa i rozwoju nowego produktu, świadczącą usługi eksperckie i doradcze dla przedsiębiorstw i administracji. IWP organizuje krajowe i międzynarodowe wystawy, konferencje, konkursy i wydarzenia promujące wzornictwo. Głównym programem, organizowanym przez IWP od 1993 r., jest Dobry Wzór, obejmujący monitoring, konkurs i wystawę najlepiej zaprojektowanych produktów na polskim rynku. Jest to najbardziej prestiżowy – o charakterze eksperckim – program poświęcony wzornictwu w Polsce.

Działalność IWP, ukierunkowana na poszerzenie wiedzy w zakresie kreowania i wdrażania innowacji produktowej, przy wykorzystaniu profesjonalnego designu, mieści się w priorytetach rządowych programów związanych z włączeniem się Polski w budowanie globalnej gospodarki opartej na wiedzy (GOW) oraz z działaniami wspierającymi innowacyjność w polskich przedsiębiorstwach.

Obecnie działalność IWP koncentruje się na trzech głównych obszarach: promocji i upowszechnianiu wzornictwa, badaniach i rozwoju oraz edukacji:

Centrum Design opracowuje i wydaje publikacje, w tym e-Biuletyn, oraz prowadzi serwis internetowy www.iwp.com.pl. Od pięćdziesięciu lat gromadzi i udostępnia pozycje książkowe i czasopisma dotyczące wzornictwa i dysponuje obecnie jedną z największych w Europie bibliotek poświęconych wzornictwu, liczącą ponad 50 tys. woluminów.

DesignLab realizuje badania naukowe z dziedziny ergonomii, biomechaniki oraz zarządzania wzornictwem i rozwojem nowego produktu. Opracowuje wymagania, normy ergonomiczne oraz antropometryczne dla projektantów i producentów. Realizuje badania rynkowe w zakresie aplikacji wzornictwa oraz trendów rynkowych. Wykonuje ekspertyzy i projekty doradcze na zlecenie firm, instytucji, administracji państwowej i samorządowej.

Edusign prowadzi szkolenia, warsztaty i konferencje dla projektantów oraz przedsiębiorców z zakresu zarządzania wzornictwem i wprowadzania nowego produktu wzorniczego na rynek. Od października 2008 r. rozpoczęto prowadzenie wspólnie z SGH podyplomowego studium z zakresu design management, adresowanego do managerów produktu i projektantów.

Upowszechnianie i monitoring wzornictwa

Realizowany od piętnastu lat program Dobry Wzór poświęcony jest analizie wiedzy z zakresu polskiego wzornictwa, a także określeniu poziomu i kompetencji polskiej praktyki wdrażania nowych konkurencyjnych projektów wzorniczych. Program obejmuje monitoring światowych i polskich trendów wzorniczych oraz produktów rynkowych. Od 2007 r. program wykorzystuje specjalnie do tego celu stworzone oprogramowanie, oparte na innowacyjnej metodyce monitoringu, która pozwala analizować wzornictwo w aspekcie różnych segmentów rynku. W 2009 r. planowane jest objęcie programem kolejnych kategorii – nowe technologie i produkty niematerialne (usługi). Metodyka monitoringu jakości wzornictwa produktów rynkowych nigdzie na świecie nie została opracowana (nie jest to metodyka rynkowych badań konsumenckich i oceny jakości obsługi konsumenta) i jest to przedmiot prac w ramach programu Dobry Wzór.

Jednocześnie program Dobry Wzór służy promocji dobrych wzorów oraz poszanowania praw autorskich na krajowym rynku, wśród przedsiębiorców i instytucji oraz administracji państwowej i samorządowej.

Działalność naukowo-badawcza IWP

Instytut Wzornictwa Przemysłowego jest jedyną w kraju placówką o statusie jednostki naukowej (w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2004 r., nr 238, poz. 2390, z późn, zm.) systemowo zajmującą się wzornictwem, statutowo prowadzącą działalność na rzecz stymulowania – poprzez wzornictwo – innowacyjności i konkurencyjności polskich produktów. Cel ten realizuje prowadząc prace badawcze, rozwojowe oraz upowszechniające w zakresie wzornictwa, ergonomii i rozwoju nowego produktu. Są to prace o dużym znaczeniu gospodarczym i społecznym. Ich tematyka obejmuje zagadnienia z obszaru antropologii fizycznej, biomechaniki, ekonomii i teorii wzornictwa, mające znaczenie dla tworzenia podstaw merytorycznych wspomagających rozwój nowego produktu, kształtowania środowiska pracy i życia człowieka oraz kreowania wzornictwa przemysłowego jako ważnego elementu strategii społeczno-gospodarczej państwa i tożsamości kulturowej.

Działalność edukacyjna i studia podyplomowe IWP


Odpowiadając na potrzeby edukacji, Instytut organizuje specjalistyczne konferencje i seminaria, a także w październiku 2008 r. zainaugurował realizowane we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie studium podyplomowe „Projektowanie wzornicze w zarządzaniu rozwojem nowego produktu” dla absolwentów kierunków ekonomicznych i wzorniczych zamierzających się specjalizować w zawodzie managera produktu w przedsiębiorstwach. Ten kierunek kształcenia dotychczas nie istniał, a jak wynika z przeprowadzonych przez IWP w 2007 r. badań aplikacji wzornictwa w polskich przedsiębiorstwach, pojawia się wyraźna potrzeba wykształcenia specjalistów w dziedzinie zarządzania nowym produktem wzorniczym. W roku akademickim 2008/2009 studium liczy ponad 50 słuchaczy. Studenci mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 2/3 kosztów z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Kreator Innowacyjności. Program zajęć obejmuje następujące obszary tematyczne: strategie konkurowania – nowy produkt jako narzędzie konkurencji, zarządzanie procesem rozwoju nowego produktu, wzornictwo przemysłowe, ergonomię, badania marketingowe, organizacyjne, finansowe i prawne aspekty rozwoju nowego produktu. Część zajęć prowadzona jest w formie warsztatów, co umożliwia słuchaczom praktyczne zastosowanie wiedzy poznanej podczas wykładów.

Od 2007 r. IWP prowadzi poświęcone poszczególnym etapom rozwoju nowego produktu cykliczne szkolenia dla przedsiębiorców, pod wspólną nazwą Klub Przedsiębiorców.

Ekspertyza pt. „Wzornictwo szansą rozwoju branży jubilersko-złotniczej i bursztyniarskiej w Polsce” została opracowana w 2007 r. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Celem opracowania była analiza stanu i trendów w polskim jubilerstwie i bursztyniarstwie z punktu widzenia roli designu oraz wskazanie koncepcji wykorzystania wzornictwa w rozwoju branży złotniczo-jubilerskiej i bursztyniarskiej jako czynnika kształtującego markę firmy i zwiększającego konkurencyjność na rynku. Wśród wniosków płynących z ekspertyzy znalazła się propozycja zmian w programach kształcenia rzemieślników i projektantów.

Raport „Analiza aplikacji wzornictwa przemysłowego w polskich przedsiębiorstwach 2007”, przygotowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, obejmuje omówienie wyników badań ilościowych i jakościowych polskich przedsiębiorstw i jest pierwszą na taką skalę analizą aplikacji wzornictwa przemysłowego i użytkowego w polskich przedsiębiorstwach działających w gospodarce rynkowej. Analizę wyników badań na tle doświadczeń innych krajów europejskich posłużyła do sformułowania wniosków i rekomendacji adresowanych do przedsiębiorstw i instytucji publicznych podejmujących działania dla rozwoju innowacyjności gospodarki oraz organizacji otoczenia biznesu (szerzej zob. Załącznik2).

Gdynia Design Days 2008 – międzynarodowe dni designu krajów nadbałtyckich – to pierwsze w Polsce, międzynarodowe wydarzenie, popularyzujące design krajów nadbałtyckich. Imprezę, która odbyła się w dniach 11-27 lipca 2008 r., organizowały wspólnie Instytut Wzornictwa Przemysłowego i Urząd Miasta Gdyni. Wydarzenie było adresowane do mieszkańców Trójmiasta, turystów oraz przedsiębiorców i projektantów.

Głównym celem Gdynia Design Days była promocja kreatywnego, nowoczesnego projektowania otaczającej nas rzeczywistości. Poprzez prezentację dobrze zaprojektowanych rozwiązań i przedmiotów, organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na jakość naszego życia. Zadaniem Gdynia Design Days było przybliżenie designu codziennego także tym wszystkim, którzy dzisiaj myślą o nim jak o sztuce – wysublimowanym i niedostępnym świecie pięknych i drogich przedmiotów.

Gdynia Design Days obejmowały: wystawy, konferencje, prezentacje, warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych i projektantów. Wszystkie wydarzenia zorganizowano w trzech blokach tematycznych: Design Demokratyczny, Design Cyfrowy, Design Jutra. Każda ze stref designu promowała dobre projektowanie, które wyznacza nasz dzisiejszy styl życia i ten, jakim otaczać będziemy się w przyszłości.

Fortis Young Design (FYD) to ogólnopolski, wieloletni program realizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego i Fortis Bank. Obejmuje stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej (w tym nagroda pieniężna oraz możliwość odbycia stażu w najlepszych studiach projektowych) oraz wystawę osiągnięć młodych projektantów. Jest to pierwszy w Polsce program stypendialny dla młodego projektanta o największym potencjale rynkowym, przyznawany przez kapitułę złożoną z przedstawicieli biznesu (m.in. polskich i zagranicznych producentów i dystrybutorów). Konkurs jest przeznaczony dla studentów i absolwentów uczelni kształcących w kierunku wzornictwa. W 2008 r. odbyła się wystawa z cyklu Future Design: „Pora relaksu”.

Słownik Projektantów Polskich

Instytut Wzornictwa Przemysłowego od początku skupiał wokół siebie najważniejszych polskich projektantów. Postanowiono upamiętnić ich dokonania. W 2008 r. pod adresem http://www.slownikprojektantow.pl/ zostało zamieszczone opracowanie Instytutu pt. Słownik Projektantów Polskich: Część I. „Projektanci – lata 50.-60.” i Część III. „Projektanci współcześni – od roku 1990”. W przygotowaniu znajduje się Część II. „Projektanci – lata 70.-80.” Najważniejsze zadania publikacji to: po pierwsze, upowszechnianie rzetelnej wiedzy na temat polskiego designu, której brak od lat utrudnia postęp prac badawczych, po drugie, wspieranie współpracy projektantów z producentami i innymi profesjonalistami związanymi z wzornictwem. Powstałe w Instytucie, obecnie digitalizowane, archiwum fotograficzne oraz dokumentacji projektów jest nieocenionym zasobem wiedzy o projektantach; bogate zbiory największej w Polsce Biblioteki Wzornictwa umożliwiają stworzenie najpełniejszego obrazu polskiego wzornictwa. Publikacja Słownika w Internecie pozwoli na bieżącą aktualizację danych.

Serwis informacyjny IWP

Serwis prowadzony przez IWP pod adresem www.iwp.com.pl jest obecnie najbogatszą bazą wiedzy o wzornictwie w języku polskim i jest sukcesywnie rozbudowywany. Na stronach internetowych IWP ukazuje się także e-biuletyn, kwartalnik poświęcony tematyce wzornictwa przemysłowego, wdrażaniu nowych produktów i zarządzaniu designem. Jest adresowany do przedsiębiorstw, projektantów, menedżerów produktu, działów marketingu i jest dostępny bezpłatnie w wersji on-line.

Projekt kluczowy POIG – „Zaprojektuj swój zysk”

W 2008 r. IWP rozpoczyna się realizacja trzyletniego, indywidualnego projektu kluczowego pt. „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzornictwo (innowacja procesowa i produktowa)” dofinansowanego kwotą 18 mln zł ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.2 – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym. Projekt nosi skróconą nazwę „Zaprojektuj swój zysk”. W ramach projektu będą realizowane warsztaty i szkolenia z zakresu wdrażania nowych produktów wzorniczych, przeznaczone dla projektantów i przedsiębiorców, a oparte na nowoczesnej metodyce i napisanym specjalnie dla potrzeb projektu podręcznik, badaniach poziomu kompetencji i potrzeb przedsiębiorstw oraz monitorowaniu efektywności wzornictwa w przedsiębiorstwach. Wyniki badań pozwolą dostosować do potrzeb programy działań edukacyjnych. Przyczynią się do tego platforma e-learningowa, portal internetowy udostępniający zasoby wirtualnej biblioteki cyfrowej IWP i bibliotek zagranicznych, baza danych o projektantach polskich, a także wystawy dobrych praktyk wdrażania nowych produktów wzorniczych w Polsce i za granicą.

poprzedni rozdział

« Lipiec 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Kultura w internecie


Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo