Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]
Adres: Kultura
Niektóre treści słownika zostały zaktualizowane zgodnie z nowym stanem prawnym (grudzień 2011 r.). Zapraszamy na stronę internetową www.kadrakultury.pl do zakładki Zarządzanie kulturą.
Zaznajomienie się z treściami zawartymi w słowniku, u początkujących pracowników może rozwinąć umiejętność poszukiwania ścieżek efektywnego zarządzania projektami kulturalnymi, a doświadczonym menedżerom ułatwi porządkowanie i uaktualnianie wiedzy.
Sortowanie: Prawo kultury i sztuki
Prawo organizacji pozarządowych
Prawo o organizacjach pozarządowych obejmuje wiele aktów prawnych, w szczególności ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawę o fundacjach, Prawo o stowarzyszeniach, ustawę o pomocy społecznej, ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych czy ustawę o podatku od towarów i usług. Bardzo często organizacje pozarządowe są znacznie bardziej skuteczne i efektywne niż instytucje publiczne. Nierzadko wykonują one zadania, których Państwo nie chce bądź nie może zrealizować.

Organizacje społeczne są aktywne w wielu sferach - sportu, turystyki, edukacji, oświaty, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, ekologii, a także kultury i sztuki. Szacuje się, że w ostatnim z wymienionych obszarów działa blisko 13% organizacji należących do trzeciego sektora w Polsce. Znajomość prawa regulującego ich działanie jest więc kluczowa.

Aktualny stan prawny (grudzień 2011 r.) znajduje się na stronach internetowych Kadry Kultury, w zakładce Zarządzanie kulturą - Organizacje pozarządowe. Zapraszamy do odwiedzania zaprzyjaźnionego serwisu dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z prawem kultury i sztuki.


więcej »

Ustrojowe aspekty prawa kultury i sztuki
Kultura i sztuka zajmują zasadnicze miejsce w życiu społecznym. Również z tego powodu Konstytucja RP z 1997 r. wprowadziła zasady ustrojowe i określiła prawa i wolności obywatelskie, które w sposób bezpośredni lub pośredni znajdą zastosowanie w szeroko pojętym obszarze kultury i sztuki. Konstytucyjne zasady dają podstawy do konstruowania norm prawnych w tej dziedzinie, a zatem z tego względu należy się do niej odwoływać. Dla organizacji kultury znaczenie miała reforma samorządu terytorialnego i wprowadzenie trójstopniowego podziału państwa. To właśnie samorząd terytorialny odgrywa dzisiaj zasadnicze znaczenie w kulturze, finansując i organizując tego typu działalność.
Aktualny stan prawny (grudzień 2011 r.) znajduje się na stronach internetowych Kadry Kultury, w zakładce Zarządzanie kulturą - Prawo kultury w Polsce. Zapraszamy do odwiedzania zaprzyjaźnionego serwisu dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z prawem kultury i sztuki.

więcej »

Prawo organizacji imprez masowych
Działalność kulturalna to tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury, a jedną z ważniejszych i częstych form aktywności w tej dziedzinie jest organizowanie różnego rodzaju imprez artystycznych i rozrywkowych, także tzw. masowych. Wymaga to od organizatora znajomości przepisów prawa, które bezpośrednio wpływają także na wiele "składowych" imprezy, między innymi na budżet, konieczność uzyskania zezwoleń czy zapewnienia określonych warunków bezpieczeństwa uczestnikom. Zamieszczone w Słowniku hasła zostały przygotowane na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych najpełniej definiującej tą tematykę. Hasła te mają być swoistym przewodnikiem i podpowiedzią w pracy zawodowej dla pracowników nie tylko sektora kultury.

Aktualny stan prawny (grudzień 2011 r.) znajduje się na stronach internetowych Kadry Kultury, w zakładce Zarządzanie kulturą - Imprezy masowe. Zapraszamy do odwiedzania zaprzyjaźnionego serwisu dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z prawem kultury i sztuki.
 


więcej »

Obrót dobrami kultury
Dziedzictwo kulturowe, którego materialną częścią są dobra kultury, stanowi istotną wartość i ze względu na rolę społeczną – kształtowania wspólnoty narodowej i samoświadomości jednostki, jest chronione prawem. Elementem ochrony prawnej jest kontrola obrotu dobrami kultury. Celem tej kontroli, istotnym z punktu widzenia ochrony dziedzictwa jest weryfikacja legalnego pochodzenia, będących w obrocie dóbr kultury oraz przeciwdziałanie ich nielegalnemu wywozowi. Przepisy prawne określają katalog zabronionych czynów w tym zakresie oraz precyzują sankcje karne za działania zagrażające dziedzictwu kulturowemu. Wiele z nich dotyczy obrotu dobrami kultury. Znajomość norm prawnych regulujących obrót zabytkami umożliwia postępowanie bezpieczne dla narodowego dziedzictwa kulturowego i pozwala uniknąć działań nielegalnych grożących odpowiedzialnością karną.


więcej »

Prawo zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych stanowi jeden z najistotniejszych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych, warunkując wydatkowanie środków publicznych. Jednocześnie wiele zapisów tej ustawy sprawia trudności w zakresie ich stosowania. Dlatego też wybierając hasła do niniejszego słownika autor miał na uwadze przede wszystkim te, które w działalności kulturalnej pojawiają się często, a jednocześnie mogą budzić określone wątpliwości.
Drugi akt prawny prezentowany w niniejszym dziale dotyczy partnerstwa publiczno-prywatnego. Pomimo funkcjonowania ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym od roku 2005, która została zastąpiona nową ustawą w roku 2008, z danych wynika, że brak jest praktycznych przykładów zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Dotychczas było to wynikiem m.in. zbyt skomplikowanej procedury wyboru partnera prywatnego. Nowa ustawa z 2008 r. zmienia ten stan rzeczy wprowadzając szereg ułatwień przy wyborze partnera prywatnego.
 
Aktualny stan prawny (grudzień 2011 r.) znajduje się na stronach internetowych Kadry Kultury, w zakładce Zarządzanie kulturą - Zamówienia publiczne. Zapraszamy do odwiedzania zaprzyjaźnionego serwisu dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z prawem kultury i sztuki.

więcej »

Prawo kultury w kontekście europejskim
Kultura i sztuka stanowi element dziedzictwa narodowego państw. Fakt ten znajduje potwierdzenie w prawie wspólnotowym, które jednak ze względu na szczególny, integracyjny charakter dotyka większości obszarów życia społecznego. Od początku procesu integracji europejskiej kultura, w różnych aspektach, „krzyżuje się” z działaniami UE i politykami wspólnotowymi w szczególności przez swobodny przepływ usług kulturalnych, osób związanych z kulturą oraz dóbr kultury i dzieł sztuki. Prawo wspólnotowe uznaje ochronę kultury za nadrzędny interes publiczny uzasadniający ograniczenia swobód wspólnotowych. Ograniczenia te muszą być jednak proporcjonalne i nie wykraczać poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia celu. Od Traktatu z Maastricht kultura została objęta kompetencją WE. Działania podejmowane przez WE mogą jednak mieć jedynie charakter uzupełniający i wspierający w stosunku do działań państw członkowskich. WE przyczynia się do rozkwitu kultur Państw Członkowskich, w poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, równocześnie podkreślając znaczenie wspólnego dziedzictwa kulturowego. Działania WE mają szczególne znaczenie w obszarach, w których konieczne jest, zgodnie z zasadą subsydiarności, podjęcie działań na rzecz promocji i ochrony wspólnego, europejskiego dziedzictwa kulturalnego.
Aktualny stan prawny (grudzień 2011 r.) znajduje się na stronach internetowych Kadry Kultury, w zakładce Zarządzanie kulturą - Prawo unijne w obszarze kultury. Zapraszamy do odwiedzania zaprzyjaźnionego serwisu dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z prawem kultury i sztuki.

więcej »

Prawo autorskie
Wynikiem aktywności intelektualnej twórców z różnych dziedzin artystycznych są zasadniczo „utwory” będące dobrami niematerialnymi. To samo dotyczy twórczości literackiej i naukowej. Tworzenie utworów i późniejsze ich wykorzystywanie podlega szczegółowym regulacjom prawnym wynikającym z ustaw o prawie autorskim. Przepisy ustaw krajowych oparte są na postanowieniach konwencji międzynarodowych z zakresu prawa autorskiego oraz dyrektyw obowiązujących w Unii Europejskiej. W tym sensie możemy mówić o międzynarodowej ochronie twórczości literackiej, artystycznej i naukowej.

Mając na uwadze wszechstronne formy aktywności w ramach szeroko rozumianej „kultury i sztuki” bez trudu można zauważyć, że w bardzo szerokim zakresie podlegają one przepisom wynikającym z polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przykładowo można tu wymienić: organizowanie wystaw, wydawanie różnorodnych publikacji, wystawianie spektakli teatralnych, organizowanie koncertów, wyświetlanie filmów. Prawo autorskie określa z jednej strony katalog praw osobistych i majątkowych przysługujących twórcom do stworzonych przez nich utworów, z drugiej zaś wyznacza legalne sposoby wykorzystywania tych dzieł przez osoby trzecie (np. instytucje kultury i sztuki oraz ich pracowników). W związku z tym trudno wyobrazić sobie nieznajomość przepisów prawa autorskiego wśród osób zajmujących się profesjonalnie eksploatacją utworów literackich, artystycznych i naukowych.

Aktualny stan prawny (grudzień 2011 r.) znajduje się na stronach internetowych Kadry Kultury, w zakładce Zarządzanie kulturą - Prawo autorskie. Zapraszamy do odwiedzania zaprzyjaźnionego serwisu dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z prawem kultury i sztuki.

więcej »

Proces legislacyjny
Zbiór poszczególnych czynności i działań związany z procesem tworzenia, konsultowania, uchwalania oraz ogłaszania aktów prawnych. Proces legislacyjny ma charakter jawny.

W przypadku ustaw proces legislacyjny rozpoczyna się z chwilą wniesienia projektu aktu prawnego do Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej. Inicjatywę ustawodawczą Konstytucją RP przyznaje grupie posłów, Senatowi, Prezydentowi RP oraz grupie co najmniej 100 000 obywateli, mających prawo wybierania do Sejmu.
W przypadku, gdy Rada Ministrów inicjuje proces legislacyjny, tak w przypadku ustaw jak i rozporządzeń, rozpoczyna się on z chwilą podjęcia czynności związanych z Oceną Skutków Regulacji zakończonych stworzeniem założeń do projektu aktu prawnego.

Na każdym etapie procesu legislacyjnego każdej osobie fizycznej, jak i osobom prawnym, a także stowarzyszeniom przysługuje prawo do wnoszenia uwag i postulatów. Jednakże wykonywanie zarobkowej działalności lobbingowej bez dokonania uprzedniej rejestracji takiej działalności stanowi złamanie prawa i podlega każe administracyjnej.
Projekty ustaw i rozporządzeń podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania projektów do uzgodnień z członkami Rady Ministrów. Udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają również wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem.

W przypadku projektów ustaw i rozporządzeń autorstwa poszczególnych ministrów, Prezesa Rady Ministrów bądź samej Rady Ministrów proces legislacyjny powinien obywać się w oparciu o program prac legislacyjnych. Program ten powinien obejmować okres co najmniej 6 miesięczny oraz zawierać w szczególności:
  • zwięzłą informację o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie ustawy
  • wskazanie istoty rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie ustawy
  • wskazanie organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu założeń projektu ustawy
  • imię i nazwisko oraz stanowisko lub funkcję osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu założeń projektu ustawy
  • wskazanie organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu ustawy
  • imię i nazwisko oraz stanowisko lub funkcję osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu ustawy oraz wskazanie organu odpowiedzialnego za przedłożenie projektu ustawy Radzie Ministrów

Program podlega również udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów oraz poszczególnych ministerstw w przypadku projektów aktów wykonawczych do ustawy.

W 2010 r. planowane jest utworzenie jednej wspólnej platformy elektronicznej zawierającej wszystkie akty prawne projektowane na szczeblu rządowym.


więcej »

« Listopad 2019 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo