Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Zasada uczciwej konkurencji

Definicja
Art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych
Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.


Umiejscowienie w systemie prawnym

Prawo administracyjne

Aktualny stan prawny
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, ze zm.)
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20082201420
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 49, poz. 470)
 • Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M. P. z 2004 r. Nr 52, poz. 886)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz. U. z 2006 r. Nr 147, poz. 1063)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2006 r. Nr 155, poz. 1110)
 • Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M. P. z 2007 r. Nr 12, poz. 122)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 820)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 885)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 886)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1226)
 • • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1327)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1762)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1763)
 • Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M. P. z 2008 r. Nr 31, poz. 275)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2008 r. Nr 182, poz. 1122)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1153)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1154)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1155)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1156)
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV


Rozwój zagadnienia w kraju
Obowiązująca po roku 1989 ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 76, poz. 344, ze zm.) w art. 16 definiowała zasadę uczciwej konkurencji (zamawiający obowiązany jest do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne i do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji).
Od tego czasu zmianie uległy niektóre przepisy szczegółowe ustawy odnoszące się do tej problematyki, natomiast zasada uczciwej konkurencji pozostała w bardzo podobnym brzmieniu i jest przedmiotem przede wszystkim orzecznictwa i komentarzy.Opis
Zasada uczciwej konkurencji stanowi najważniejszą zasadę prowadzenia i rozstrzygania postępowań przetargowych, umożliwiając każdemu zainteresowanemu podmiotowi równy dostęp do informacji o zamówieniach oraz do samych zamówień. Zasadę tę realizują różne szczegółowe zapisy ustawy, w tym m.in. opis warunków udziału w postępowaniu (hiperłącze) (art. 22 ust. 2), sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (art. 27 ust. 3), czy opis przedmiotu zamówienia (art. 29 ust. 2). Ponadto poszczególne tryby przetargowe narzucają minimalną liczbę potencjalnych wykonawców, tak aby gwarantowało to zachowanie zasady uczciwej konkurencji.
W praktyce łamanie zasady uczciwej konkurencji jest jedną z najczęstszych przyczyn składania protestów przez wykonawców.

Łamanie zasady uczciwej konkurencji przez zamawiających może dotyczyć wielu sfer, jednakże konkretne przypadki są rozpatrywane indywidualnie i bardzo często nie wynikają z treści szczegółowych zapisów ustawy, ale z ogólnej zasady zdefiniowanej w art. 7 ust. 1.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

W ramach realizacji zasady uczciwej konkurencji zamawiający zobowiązany jest przestrzegać zapisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przepisie art. 3 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zdefiniowano przykładowe czyny nieuczciwej konkurencji, tj. wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej.

Rażąco niska cena
Szczególnym przypadkiem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie dostępu do rynku poprzez zaniżenie ceny poniżej kosztów wytworzenia towaru czy usługi, czyli tzw. rażąco niska cena. Praktyczne trudności może sprawić ocena rażąco niskiej ceny w przypadku usług, których jedynym (lub zdecydowanie większościowym) kosztem jest koszt pracy ludzkiej, nie zaś koszt zakupu towarów od innego podmiotu.

Ocena czynu nieuczciwej konkurencji

Jedynym podmiotem oceniającym czyn nieuczciwej konkurencji na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania jest zamawiający. A więc od uznania opartego na konkretnym przepisie i interpretacji zamawiającego zależy, czy określony czyn, w szczególności dotyczący zaniżonej ceny, uzna za czyn nieuczciwej konkurencji, czy też nie. Zamawiający zgodnie z ustawą obowiązany jest zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie podstawy wyceny w sytuacjach, gdy budzi to jego wątpliwości. Jednakże to zamawiający podejmuje ostateczną decyzję w tej kwestii. Oczywiście później pozostaje odrzuconemu wykonawcy procedura wniesienia protestu oraz procedura odwoławcza.


Instytucje/punkty informacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
www.uzp.gov.pl


Bibliografia
 • Ustawa – Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi
 • Prawo zamówień publicznych – komentarz pod redakcją Tomasza Czajkowskiego
Prawo kultury i sztuki : Prawo zamówień publicznych
Autor : Monika Maziarka

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

« Sierpień 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo