Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Wyłączenia dotyczące usług

Definicja legalna
Art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych definiuje wyłączenia stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie usług:

W postępowaniach o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi wymienione w załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi lub w załączniku XVII B do dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r., koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, zamawiający może nie stosować przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz innych niż dotyczące wartości zamówienia przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę, licytacji elektronicznej, a także przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki oraz obowiązku informowania w tych przypadkach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”.


Umiejscowienie w systemie prawnym

Prawo administracyjne


Aktualny stan prawny, przepisy wykonawcze

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, ze zm.)
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20082201420

Akty wykonawcze:
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 49, poz. 470)
• Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M. P. z 2004 r. Nr 52, poz. 886)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz. U. z 2006 r. Nr 147, poz. 1063)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2006 r. Nr 155, poz. 1110)
• Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M. P. z 2007 r. Nr 12, poz. 122)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 820)
• Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 885)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 886)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1226)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1327)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1762)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1763)
• Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M. P. z 2008 r. Nr 31, poz. 275)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2008 r. Nr 182, poz. 1122)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1153)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1154)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1155)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1156)
• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV


Opis hasła
Art. 5 ustawy ma na celu ułatwienie stosowania procedur zamówień publicznych w zakresie wybranych usług. Usługi te zostały określone poprzez odpowiednie odwołanie do załączników dyrektyw unijnych. W stosunku do tych usług zamawiający może (powołując się na art. 5) stosować bardziej liberalne podejście do wyłonienia wykonawcy.
W związku z tym, że największe wątpliwości budzi definicja poszczególnych usług dyrektywy, odwołują się do Wspólnego Słownika Zamówień i określonych w nim kodów CPV. Każdej usłudze przypisany jest odpowiedni kod lub kilka kodów, co doprecyzowuje zakres tej usługi.


Rodzaje usług

Artykułem (za pośrednictwem załączników do dyrektyw) objęte zostały następujące usługi:
• usługi hotelarskie i restauracyjne – kody od 55000000-0 do 55524000-9 oraz od 93400000-2 do 93411000-2;
• usługi transportu kolejowego – kody 60111000-9 oraz od 60121000-2 do 60121600-8;
• usługi transportu wodnego – kody od 61000000-5 do 61530000-9 oraz od 63370000-3 do 63372000-7;
• dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe – kody 62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 62450000-1, od 63000000-9 do 63600000-5 (z wyjątkiem 63370000-3, 63371000-0, 63372000-7) i 74322000-2, 93610000-7;
• usługi prawnicze – kody od 74110000-3 do 74114000-1;
• usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu – kody od 74500000-4 do 74540000-6 (z wyjątkiem 74511000-4) oraz od 95000000-2 do 95140000-5;
• usługi detektywistyczne i bezpieczeństwa (z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych) – kody od 74600000-5 do 74620000-1;
• usługi edukacyjne i szkoleniowe – kody od 80100000-5 do 80430000-7;
• usługi społeczne i zdrowotne – kody 74511000-4, oraz od 85000000-9 do 85323000-9 (z wyjątkiem 85321000-5 oraz 85322000-2);
• usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe – kody od 74875000-3 do 74875200-5 oraz od 92000000-1 do 92622000-7 (z wyjątkiem 92230000-2).


Zakres zwolnienia
Jeżeli zamówienie dotyczy którejkolwiek z powyższych usług, wówczas zamawiający może nie stosować przepisów ustawy dotyczących:
• terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert,
• wadium,
• obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
• zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz
• innych niż dotyczące wartości zamówienia przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę, licytacji elektronicznej, a także przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki oraz obowiązku informowania w tych przypadkach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
A zatem w stosunku do ww. usług ustawodawca zdefiniował bardzo indywidualne zwolnienia ze stosowania ustawy. Najważniejsze z nich to możliwość zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w przypadku wykonawcy powyższych usług – artykuł definiuje taką możliwość w przypadku braku spełnienia przesłanek zamówienia z wolnej ręki określonych w art. 67 ustawy.


Rozwój zagadnienia w kraju (głównie od 89 r.)
Obowiązująca po roku 1989 ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 76, poz. 344, ze zm.) w art. 6 ust. 2 definiowała wyłączenia dotyczące usług. Jednakże zakres zwolnienia był inny – przede wszystkim brak było możliwości zastosowania zamówienia z wolnej ręki bez konieczności spełniania przesłanek tego trybu. Zakres usług był podobny jednakże zdefiniowany w ustawie (bez odniesienia do dyrektywy unijnej oraz kodów CPV). Zmiany wprowadzane były stopniowo, jednakże aktualne brzmienie nadane zostało ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).


Uzasadnienie zmian
Konieczność nowelizacji związana była z zastrzeżeniami zgłoszonymi przez Komisję Europejską dotyczącymi niezgodności przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych ze wspólnotowymi dyrektywami 2004/17/WE, 2004/18/WE, 89/665/EWG oraz Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

W projekcie doprecyzowana została definicja „usług”, w celu uzyskania pełnej spójności z definicją zawartą w dyrektywie 2004/18/WE oraz dyrektywie 2004/17/WE przez odesłanie odpowiednio do załącznika II oraz załączników XVII A i XVII B tych dyrektyw. Wskazane w załącznikach do dyrektyw usługi są definiowane przez odesłanie do klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), co zapewnia ich precyzyjne określenie. Przyjęcie odesłania do dyrektyw, a przez to wprowadzenie zamkniętego katalogu usług pozwoliło na prawidłową kwalifikację przedmiotu zamówienia na usługi przy jednoczesnym zachowaniu zgodności przepisów krajowych z prawem wspólnotowym.


Instytucje/punkty informacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
www.uzp.gov.pl


Bibliografia
  • Ustawa – Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi
  • Prawo zamówień publicznych – komentarz pod redakcją Tomasza Czajkowskiego
Prawo kultury i sztuki : Prawo zamówień publicznych
Autor : Monika Maziarka

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

« Sierpień 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo