Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Warunki udziału w postępowaniu

Definicja
Art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych
Ust. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ust. 2. Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.


Umiejscowienie w systemie prawnym

Prawo administracyjne


Aktualny stan prawny
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, ze zm.)
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20082201420
Akty wykonawcze:
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 49, poz. 470)
 • Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M. P. z 2004 r. Nr 52, poz. 886)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz. U. z 2006 r. Nr 147, poz. 1063)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2006 r. Nr 155, poz. 1110)
 • Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M. P. z 2007 r. Nr 12, poz. 122)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 820)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 885)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 886)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1226)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1327)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1762)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1763)
 • Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M. P. z 2008 r. Nr 31, poz. 275)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2008 r. Nr 182, poz. 1122)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1153)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1154)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1155)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1156)
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV

Rozwój zagadnienia w kraju
Obowiązująca po roku 1989 ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 76, poz. 344, ze zm.) w art. 22 ust. 2 definiowała warunki udziału w postępowaniu, jak również delegację dla ministra właściwego dla spraw administracji do wydania odpowiedniego rozporządzenia dotyczącego dokumentów. Jednakże brak było czytelnego zapisu, iż zamawiający może żądać jedynie dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowania. Nowe Prawo zamówień publicznych powiązało ściśle te dwa zapisy, stanowiąc o ich nierozłączności.


Opis
Ogólne warunki udziału w postępowaniu zostały zdefiniowane w art. 22 ust. 1 ustawy. Potwierdzeniem spełnienia tych warunków mogą być (lub powyżej tzw. progów unijnych – muszą być) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w art. 25 ustawy. Artykuł ten stanowi delegację dla Prezesa Rady Ministrów do wydania rozporządzenia określającego spełnienie tych warunków.

Dokumenty/oświadczenia, których może żądać zamawiający
Zamawiający zgodnie z art. 25 może żądać od wykonawców wyłącznie tych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do prowadzenia postępowania. Za dokumenty takie należy uznać wyłącznie te, które potwierdzają zdefiniowane przez zamawiającego warunki. A zatem, jeżeli zamawiający żąda od wykonawców określonych dokumentów/oświadczeń, to muszą one spełniać łącznie dwa warunki:
 • mogą to być wyłącznie dokumenty/oświadczenia zdefiniowane w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane;
 • mogą być to wyłącznie dokumenty/oświadczenia niezbędne do prowadzenia postępowania – a zatem tylko takie, które spełniają konkretnie sprecyzowane przez zamawiającego warunki udziału w postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu
Ocena warunków udziału w postępowaniu ma charakter zero jedynkowy, co oznacza, że oceniany wykonawca albo spełnia warunki i przechodzi do dalszej oceny, albo nie – i jego oferta zostaje odrzucona. Wykonawca nie może lepiej lub gorzej spełniać warunków udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą właściwości wykonawcy, które nie mogą podlegać ocenie na dalszym etapie postępowania.


Instytucje/punkty informacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
www.uzp.gov.pl


Bibliografia
 • Ustawa – Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi
 • Prawo zamówień publicznych – komentarz pod redakcją Tomasza Czajkowskiego
Prawo kultury i sztuki : Prawo zamówień publicznych
Autor : Monika Maziarka

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

« Sierpień 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo