Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

Definicja legalna
Art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych definiuje wyłączenia stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych m.in. w zakresie usług rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych. Usługi te zostały legalnie zdefiniowane poprzez odwołanie do załącznika II B do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz załącznika XVII B do dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r., koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

Usługi kulturalne to te określone we Wspólnym Słowniku Zamówień pod numerami od 74875000-3 do 74875200-5 oraz od 92000000-1 do 92622000-7 (z wyjątkiem 92230000-2).


Umiejscowienie w systemie prawnym
Prawo administracyjne


Aktualny stan prawny, przepisy wykonawcze
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, ze zm.)
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20082201420

Akty wykonawcze:
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 49, poz. 470)
• Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M. P. z 2004 r. Nr 52, poz. 886)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz. U. z 2006 r. Nr 147, poz. 1063)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2006 r. Nr 155, poz. 1110)
• Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M. P. z 2007 r. Nr 12, poz. 122)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 820)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 885)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 886)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1226)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1327)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1762)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1763)
• Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M. P. z 2008 r. Nr 31, poz. 275)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2008 r. Nr 182, poz. 1122)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1153)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1154)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1155)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1156)
• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV


Opis hasła
Dyrektywa odwołująca się do Wspólnego Słownika Zamówień odwołuje się do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Należy podkreślić, iż obecnie obowiązuje rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.

Poniżej określono wszystkie usługi mieszące się w kategorii CPV, o których mowa w załączniku do dyrektywy, na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień z 2003 r. Analogicznie usługi można odnaleźć w Słowniku z 2008 r., jednakże dyrektywy wyraźnie wskazują na numery CPV zgodne ze Słownikiem z 2003 r.

74875000-3 – Usługi prowadzenia bibliotek
74875100-4 – Usługi archiwizacyjne
74875200-5 – Usługi katalogowania
92000000-1 – Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
92100000-2 – Usługi kinematograficzne oraz wideo
92110000-5 – Produkcja filmów kinowych i wideo i podobne usługi
92111000-2 – Usługi produkcji filmów kinowych i wideo
92111100-3 – Produkcja filmów instruktażowych oraz taśm wideo
92111200-4 – Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo
92111210-7 – Produkcja filmów reklamowych
92111220-0 – Produkcja reklamowych taśm wideo
92111230-3 – Produkcja filmów propagandowych
92111240-6 – Produkcja propagandowych taśm wideo
92111250-9 – Produkcja filmów informacyjnych
92111260-2 – Produkcja informacyjnych taśm wideo
92111300-5 – Produkcja rozrywkowych filmów i taśm wideo
92111310-8 – Produkcja filmów rozrywkowych
92111320-1 – Produkcja rozrywkowych taśm wideo
92112000-9 – Usługi produkcji filmów kinowych i taśm wideo
92120000-8 – Usługi dystrybucji filmów kinowych oraz taśm wideo
92121000-5 – Usługi dystrybucji filmów kinowych
92122000-2 – Usługi dystrybucji taśm wideo
92130000-1 – Usługi projekcji filmów
92140000-4 – Usługi projekcji taśm wideo
92200000-3 – Usługi radiowe i telewizyjne
92210000-6 – Usługi radiowe
92211000-3 – Usługi nadawania audycji radiowych
92220000-9 – Usługi telewizyjne
92221000-6 – Usługi nadawania audycji telewizyjnych
92300000-4 – Usługi rozrywkowe
92310000-7 – Usługi tworzenia dzieł artystycznych i literackich oraz przekładu
92311000-4 – Dzieła sztuki
92312000-1 – Usługi artystyczne
92312100-2 – Usługi świadczone przez producentów teatralnych, grup wokalnych, zespołów i orkiestr rozrywkowych
92312110-5 – Usługi świadczone przez producentów teatralnych
92312120-8 – Usługi świadczone przez grupy wokalne
92312130-1 – Usługi świadczone przez zespoły rozrywkowe
92312140-4 – Usługi świadczone przez orkiestry rozrywkowe
92312200-3 – Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, animatorów kultury oraz pozostałych artystów
92312210-6 – Usługi świadczone przez autorów
92312211-3 – Usługi świadczone przez agencje literackie
92312212-0 – Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych
92312213-7 – Usługi autorów technicznych
92312220-9 – Usługi świadczone przez kompozytorów
92312230-2 – Usługi świadczone przez rzeźbiarzy
92312240-5 – Usługi świadczone przez animatorów kultury
92312250-8 – Usługi świadczone przez indywidualnych artystów
92320000-0 – Usługi prowadzenia placówek artystycznych
92330000-3 – Usługi świadczone przez ośrodki rekreacyjne
92331000-0 – Usługi świadczone przez wesołe miasteczka i parki rozrywki
92331100-1 – Usługi świadczone przez wesołe miasteczka
92331200-2 – Usługi świadczone przez parki rozrywki
92332000-7 – Usługi plażowe
92340000-6 – Usługi taneczne oraz przedstawienia artystyczne
92341000-3 – Usługi cyrkowe
92342000-0 – Usługi świadczone przez szkoły tańca
92342100-1 – Usługi świadczone przez szkoły tańca towarzyskiego
92342200-2 – Usługi świadczone przez szkoły tańca dyskotekowego
92350000-9 – Usługi gier hazardowych i organizowania zakładów
92351000-6 – Usługi gier hazardowych
92351100-7 – Usługi prowadzenia loterii
92351200-8 – Usługi prowadzenia kasyn gry
92352000-3 – Usługi organizowania zakładów
92352100-4 – Usługi prowadzenia totalizatorów
92352200-5 – Usługi bukmacherskie
92360000-2 – Usługi pirotechniczne
92400000-5 – Usługi świadczone przez agencje informacyjne
92500000-6 – Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne
92510000-9 – Usługi świadczone przez biblioteki i archiwa
92511000-6 – Usługi świadczone przez biblioteki
92512000-3 – Usługi świadczone przez archiwa
92520000-2 – Usługi świadczone przez muzea i w zakresie ochrony obiektów i budynków zabytkowych
92521000-9 – Usługi świadczone przez muzea
92521100-0 – Usługi wystawowe świadczone przez muzea
92521200-1 – Usługi ochrony wystaw i eksponatów
92521210-4 – Usługi ochrony wystaw
92521220-7 – Usługi ochrony eksponatów
92522000-6 – Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
92522100-7 – Usługi ochrony obiektów historycznych
92522200-8 – Usługi ochrony budynków historycznych
92530000-5 – Usługi świadczone przez ogrody botaniczne i zoologiczne oraz rezerwaty przyrody
92531000-2 – Usługi świadczone przez ogrody botaniczne
92532000-9 – Usługi świadczone przez ogrody zoologiczne
92533000-6 – Usługi świadczone przez rezerwaty przyrody
92534000-3 – Usługi świadczone przez naturalne rezerwaty przyrody
92600000-7 – Usługi sportowe
92610000-0 – Usługi świadczone przez ośrodki sportowe
92620000-3 – Usługi w zakresie sportu
92621000-0 – Usługi promocji wydarzeń sportowych
92622000-7 – Usługi w zakresie organizowania wydarzeń sportowych


Rozwój zagadnienia w kraju (głównie od 89 roku)
Obowiązująca po roku 1989 ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 76, poz. 344, ze zm.) w art. 6 ust. 2 definiowała wyłączenia dotyczące usług. Jednakże zakres zwolnienia był inny – przede wszystkim brak było możliwości zastosowania zamówienia z wolnej ręki bez konieczności spełniania przesłanek tego trybu. Zakres usług był podobny, jednak zdefiniowany w ustawie (bez odniesienia do dyrektywy unijnej oraz kodów CPV). Zmiany wprowadzane były stopniowo, niemniej jednak aktualne brzmienie nadane zostało ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).


Uzasadnienie zmian
Konieczność nowelizacji związana była z zastrzeżeniami zgłoszonymi przez Komisję Europejską, dotyczącymi niezgodności przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych ze wspólnotowymi dyrektywami 2004/17/WE, 2004/18/WE, 89/665/EWG oraz Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

W projekcie doprecyzowana została definicja „usług”, w celu uzyskania pełnej spójności z definicją zawartą w dyrektywie 2004/18/WE oraz dyrektywie 2004/17/WE przez odesłanie odpowiednio do załącznika II oraz załączników XVII A i XVII B tych dyrektyw. Wskazane w załącznikach do dyrektyw usługi są definiowane przez odesłanie do klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), co zapewnia ich precyzyjne określenie. Przyjęcie odesłania do dyrektyw, a przez to wprowadzenie zamkniętego katalogu usług, pozwoliło na prawidłową kwalifikację przedmiotu zamówienia na usługi przy jednoczesnym zachowaniu zgodności przepisów krajowych z prawem wspólnotowym.


Instytucje/punkty informacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
www.uzp.gov.pl


Bibliografia
Ustawa – Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi
Prawo zamówień publicznych – komentarz pod redakcją Tomasza Czajkowskiego

Prawo kultury i sztuki : Prawo zamówień publicznych
Autor : Monika Maziarka

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

« Sierpień 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo