Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Rada Działalności Pożytku Publicznego

Definicja legalna
Rada Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) jest ciałem opiniodawczo doradczym oraz pomocniczym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (Ministra Pracy i Polityki Społecznej). Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących ustawy, wyrażanie opinii o rządowych projektach aktów prawnych dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pożytku publicznego, uczestniczenie w postępowaniu kontrolnym, dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach oraz rekomendowanie standardów realizacji zadań publicznych.


Umiejscowienie w systemie prawa
Prawo o organizacjach pozarządowych


Aktualny stan prawny
Funkcjonowanie RDPP regulują art. 35 – 41 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm.). Przepisy wykonawcze zawarte są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawi Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. Nr 147 poz. 1431).

Opis

Zakres regulacji ustawowych

W ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uregulowane zostały podstawowe kwestie dotyczące działania RDPP, między innymi jej zadania (art. 35 i 38), sposób powoływania i odwoływania członków (art. 36), koszty funkcjonowania (art. 39) oraz zasady obsługi administracyjnej (art. 41).

Powołanie członków


Zgłoszenie kandydatów na członków Rady następuje co najmniej na cztery miesiące przed upływem kadencji Rady. Kandydatów na członków RDPP zgłaszają ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego organy administracji rządowej, określając kwalifikacje rekomendowanych osób, które mogą być przydatne do wykonywania zadań członka Rady. Z kolei kandydatów na członków Rady, będących przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego zgłasza ministrowi strona samorządowa w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Natomiast w celu powołania członków Rady będących przedstawicielami organizacji pozarządowych minister ogłasza w dwóch dziennikach o zasięgu krajowym oraz umieszcza na stronach internetowych swojego urzędu informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady.

Skład Rady

Rada składa się z 20 członków, w tym 5 przedstawicieli administracji rządowej, 5 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Kadencja Rady trwa 3 lata, jednak pierwsza trwała tylko 2 lata.

Uczestnictwo ekspertów w pracach RDPP

W pracach Rady mogą uczestniczyć, bez prawa głosu,  inne osoby wskazane przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego albo zaproszone przez współprzewodniczących Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek.

Częstotliwość posiedzeń


Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.


Instytucje/punkty informacyjne

www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl
www.isp.irg.pl/kompas


Rozwój sytuacji społeczno-prawnej po 1989 r.
Inauguracyjne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się dnia 27 listopada 2004 r. Utworzenie Rady, jako instytucji powołanej na mocy ustawy w celu prowadzenia sformalizowanego dialogu obywatelskiego na poziomie ogólnopolskim, stanowiło istotny krok w kierunku dalszego kształtowania dobrych praktyk współpracy oraz porozumienia administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Pierwsza kadencja RDPP przypadała na lata 2003 – 2005, druga na lata 2006 – 2009.


Bibliografia:
  • Arczewska M., Nie tylko jedna ustawa, Prawo o organizacjach pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005
  • Kopyra J., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. Nr 147, poz. 1431)
  • Rymsza M. (red.), Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm.)
Prawo kultury i sztuki : Prawo organizacji pozarządowych
Autor : Magdalena Arczewska

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

« Czerwiec 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo