Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Polityka kulturalna UE

Definicja
Zgodnie z art. 151 TWE Wspólnota przyczynia się do rozkwitu kultur Państw Członkowskich, w poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, równocześnie podkreślając znaczenie wspólnego dziedzictwa kulturowego. Działanie Wspólnoty zmierza do zachęcania do współpracy między państwami członkowskimi oraz, jeśli to niezbędne, do wspierania i uzupełniania ich działań w następujących dziedzinach:
  •   pogłębiania wiedzy oraz upowszechniania kultury i historii narodów europejskich;
  •   zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim;
  •   niehandlowej wymiany kulturalnej;
  •   twórczości artystycznej i literackiej, włącznie z sektorem audiowizualnym.

Wspólnota i Państwa Członkowskie sprzyjają współpracy z państwami trzecimi oraz z kompetentnymi organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie kultury, zwłaszcza z Radą Europy.

Wspólnota uwzględnia aspekty kulturalne, również działając na podstawie innych postanowień TWE, zwłaszcza w celu poszanowania i popierania różnorodności jej kultur.

Aby przyczynić się do osiągnięcia wymienionych celów, Rada przyjmuje środki zachęcające, z wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich (Rada podejmuje środki jednomyślnie w procedurze współdecydowania [art. 251 TWE] po konsultacji z Komitetem Regionów). Ponadto, Rada przyjmuje zalecenia, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji.


Umiejscowienie w systemie prawnym
Prawo wspólnotowe

Aktualny stan prawny

Tytuł XII (art. 151) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. U. C 321E z 29.12.2006, wersja skonsolidowana)


Rozwój zagadnienia w świecie i w kraju
Kultura pierwotnie nie była przedmiotem kompetencji WE. W latach 70. jednak w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich kwestie kultury pojawiają się w kontekście integracji gospodarczej, w szczególności wspólnego rynku i stanowiącego jego część swobodnego przepływu towarów. Kultura stanowi bowiem wartość narodową, której ochrona musi być zapewniona przez państwa członkowskie (art. 36 TWE „ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej, bądź ochrony własności przemysłowej i handlowej”).
Postanowienia dotyczące kompetencji WE w zakresie kultury wprowadził po raz pierwszy Traktat z Maastricht.


Opis
Wspólnota Europejska „przyczynia się do rozkwitu kultur państw członkowskich respektując ich narodową i regionalną różnorodność, jednocześnie uwypuklając wspólne dziedzictwo kulturowe ” (art. 3a ust.1 pkt q, obecnie art. 4a ust. 1 pkt q TWE).
Z prawnego punktu widzenia, polityka kulturalna WE ma cztery charakterystyczne cechy:
  • ma charakter subsydiarny w stosunku do polityki państw członkowskich;
  • jest wykonywana we współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi;
  • jest wdrażana za pomocą zaleceń i środków wspierających działania państw członkowskich, nie za pomocą regulacji prawnych (dyrektywy rozporządzenia).

Art. 151 ust. 4 TUE wymaga, aby Unia Europejska uwzględniała aspekty kulturalne we wszystkich dziedzinach działania, w szczególności w celu poszanowania i popierania różnorodności jej kultur. Ochrona kultury jest nie tylko samodzielną polityką WE, ale stanowi również istotny element innych polityk i działań wspólnotowych (np. swobodny przepływ towarów, osób).


Przykłady zastosowań

Decyzja Rady 2006/796/WE w sprawie wyznaczenia europejskiej stolicy kultury na rok 2010 (Dz. U. L 324 z 23.11.2006, s. 7); Zalecenie Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie działań priorytetowych w celu wzmocnienia współpracy w dziedzinie archiwów w Europie (Dz. U. L 312 z 29.11.2005, s. 55–56); Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie dziedzictwa filmowego i konkurencyjności związanych z nim działań przemysłowych (Dz. U. L 323 z 9.12.2005, s. 57–61); Decyzja Rady 2006/515/WE w sprawie zawarcia Konwencji w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego (Dz. U. L 201 z 25.07.2006, s. 15–30); Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 1622/2006/WE ustanawiająca działanie Wspólnoty na rzecz obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w latach 2007–2019 (Dz. U. L 304 z 3.11.2006, s. 1–6); Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 855/2006/WE ustanawiająca Program Kultura (2007–2013) (Dz. U. L 372 z 27.12.2006, s. 1–11); Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 1983/2006/WE w sprawie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008) (Dz. U. L 412 z 30.12.2006, s. 44–50); Decyzja Rady 2007/324/WE w sprawie praktycznych i proceduralnych ustaleń w związku z powoływaniem przez Radę dwóch członków komisji selekcyjnej oraz komisji monitorująco doradczej na potrzeby działania Wspólnoty „Europejska Stolica Kultury” (Dz. U. L 122 z 11.05.2007, s. 39–40); Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2011 (Dz. U. C 282 z 24.11.2007, s. 15); Rezolucja Rady z dnia 16 listopada 2007 r. dotycząca europejskiego planu działań na rzecz kultury (Dz. U. C 287 z 29.11.2007, s. 1–4)


Znane projekty

Od dziesięciu lat Komisja wspiera współpracę kulturalną przez trzy eksperymentalne programy: Kaléïdoscpe, Ariane, Raphaël, obejmujące sztuki widowiskowe i plastyczne, dziedzictwo i książki. Od 1985 r. WE wspiera inicjatywę państw członkowskich „Europejskie miasto kultury”.
W 2000 r. Komisja przyjęła nowy ramowy program „Kultura 2000”. Celem tego programu było stworzenie wspólnego obszaru kulturalnego przez promowanie dialogu kulturalnego, tworzenie i rozpowszechnianie kultury i mobilności artystów oraz ich prac, europejskiego dziedzictwa kulturalnego, nowych form wyrazu artystycznego i społeczno gospodarczej roli kultury. Program „Kultura 2000” został zastąpiony przez program „Kultura”, obejmujący okres 2007–2013. Program ten przejmuje cele programu „Kultura 2000” i ponadto obejmuje również zbieranie i rozpowszechnianie informacji w obszarze współpracy kulturalnej.


Bibliografia
  • Wyrozumska A., Kultura, [w:] Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, red. Barcz J., Warszawa 2003
  • www.europa.eu
Prawo kultury i sztuki : Prawo kultury w kontekście europejskim
Autor : Izabela Skomerska-Muchowska

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

« Grudzień 2019 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo