Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Organizacja pożytku publicznego

Definicja legalna
Organizacja pożytku publicznego to organizacja pozarządowa prowadząca działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, która uzyskała status organizacji pożytku publicznego na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.


Umiejscowienie w systemie prawa
Prawo cywilne


Aktualny stan prawny
Funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego regulują przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm.). Postępowanie rejestrowe kształtują przepisy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

Opis

Warunki uzyskania statusu

Status organizacji pożytku publicznego mogą otrzymać organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne, jak również stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą działalność statutową na rzecz ogółu społeczności a także gdy prowadzą one działalność na rzecz określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do reszty społeczeństwa, natomiast stowarzyszenia i kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia mogą prowadzić działalność także na rzecz swoich członków.

Organizacja ubiegająca się status pożytku publicznego musi przeznaczać cały dochód na działalność statutową, nie może prowadzić działalności gospodarczej, a jeśli ją prowadzi, to jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Organizacja taka musi ponadto posiadać kolegialny organ kontroli lub nadzoru, bezstronny i odrębny od organu zarządzającego. Wszystkie powyższe przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Rejestracja

Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego następuje na drodze postępowania rejestrowego o wpis informacji o takim statusie w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez sąd rejonowy w ramach Krajowego Rejestru Sądowego.

Obowiązki

Na organizacje pożytku publicznego nałożono szereg obowiązków, do których należy sporządzanie i ujawnianie sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności organizacji, przedkładanie ich ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz poddawanie się innym formom kontroli ze strony administracji publicznej w zakresie prawidłowości korzystania z uprawnień określonych w ustawie.

Przywileje


W odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku publicznego, organizacji tej przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej oraz opłaty sądowej. Organizacja ta może także być odbiorcą 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywanego przez podatników (patrz -> Mechanizm 1%).


Instytucje/punkty informacyjne
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl
www.isp.irg.pl/kompas


Rozwój sytuacji społeczno-prawnej po 1989 r.:
Historia prac nad ustawą sięga roku 1996, kiedy Jerzy Hauser, szef doradców w gabinecie wicepremiera i ministra finansów podjął działania mające na celu ustawowe uregulowanie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Ważną i pozytywną cechą prac nad ustawą była ciągłość, zachowana mimo zmieniających się na przestrzeni lat 1996 – 2003 ekip rządowych.

Uchwalenie w 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie było istotnym wydarzeniem w procesie kształtowania otoczenia prawnego trzeciego sektora w Polsce, przy aktywnym współudziale środowiska organizacji pozarządowych.

Akt ten reguluje funkcjonowanie wszystkich organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Ponadto akt ten reguluje zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe, tryb, reguły i formy zlecania realizacji zadań publicznych przez administrację publiczną organizacjom pozarządowym, uzyskiwanie przez organizacje statusu organizacji pożytku publicznego oraz nadzór nad działalnością organizacji pożytku publicznego, a także warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń.


Statystyka
Według danych Centrum Obsługi Rejestrów Sądowych, w Polsce zarejestrowanych jest 6800 organizacji pożytku publicznego (stan na dzień 30 marca 2009 r.).


Bibliografia

  • Arczewska M., Nie tylko jedna ustawa, Prawo o organizacjach pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005
  • Golat R., Działalność pożytku publicznego i wolontariat. Omówienie tekstu ustawy, Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR, Warszawa 2005
  • Izdebski H., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Biblioteczka Pożytku Publicznego, Warszawa 2003
  • Kopyra J., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005
  • Kowal N., Tworzenie i rejestracja organizacji pożytku publicznego, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2005
  • Makowski G. (red.), U progu zmian. Pięć lat Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008
  • Rymsza M. (red.), Współpraca sektora obywatelskiego z administracja publiczną, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaiacie (Dz. U. nr 96, poz. 873, ze zm.)
Prawo kultury i sztuki : Prawo organizacji pozarządowych
Autor : Magdalena Arczewska

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

« Lipiec 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo