Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]
24.06.2009
Miejskie powidoki w Poznaniu

Forum e-​Kon­gres
to naj­lep­sza prze­strzeń do dys­ku­sji o kulturze. Cie­ka­wi mo­de­ra­to­rzy, licz­ne te­ma­ty oraz wy­starczająco dużo miej­sca na wy­ra­że­nie wła­sne­go zda­nia.

Od czerw­ca do wrze­śnia mo­de­ra­to­rzy e-​Kon­gre­su po­ja­wiać się będą w rze­czy­wi­stej prze­strze­ni na spo­tka­niach z publicznością pod­czas let­nich fe­sti­wa­li w Pol­sce.

Drugie spotkanie z cyklu Z wirtualnej w przestrzeń miejską odbędzie się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego MALTA.

Temat: Miej­skie po­wi­do­ki. Pro­jek­ty kul­tu­ral­ne i ar­ty­stycz­ne w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Miej­sce: Ga­le­ria Miej­ska Ar­se­nał. Stary Rynek 3, Po­znań.

Czas: 26 czerwca 2009 r. (pią­tek), godzina 11.00.

Pro­wa­dze­nie: Jo­an­na Erbel i Mar­cin Mać­kie­wicz (Made in Poznań, Poznańskie Stowarzyszenie Inicjatyw Teatralnych)Za­pro­sze­ni go­ście: Mi­chał Mer­czyń­ski (Dy­rek­tor Fe­sti­wa­lu MALTA), Ma­ciej Kurak (lau­re­at Pasz­por­tu Po­li­ty­ki), Adam Ziajski (Teatr Stre­fa Ciszy), Do­ro­ta Gro­bel­na (ku­ra­tor­ka akcji “Mi­na­ret” Jo­an­ny Raj­kow­skiej i Fe­sti­wa­lu “Urban Le­gend”) oraz Agata Si­wiak (Fe­sti­wal Dia­lo­gu Czte­rech Kul­tur).

"Prowadzący wraz z zaproszonymi gośćmi - artystami i kuratorami podejmującymi swe działania w kontekście przestrzeni publicznej - rozmawiać będą o funkcjach takich przedsięwzięć. Głównym obszarem zainteresowania będzie tu to, co niewidzialne i uwidoczniane przez sztukę - kwestie związane z pamięcią i traumą miejskich przestrzeni - to, co zostało wyparte z oficjalnego dyskursu i jest przywracane na mocy artystycznego gestu." (Źródło: http://www.malta-festival.pl/pl/home/573/program/2009-06-26/0/show/420/index.html?page=0)

Po­zo­sta­łe miej­sca to: Bytom (li­piec, XVI Mię­dzy­na­ro­do­wa Kon­fe­ren­cja Tańca Współ­cze­sne­go i Fe­sti­wal Sztu­ki Ta­necz­nej), Gdy­nia (li­piec, Fe­sti­wal Gdy­nia De­sign Days), Łódź (wrze­sień) i Wro­cław (li­piec/sier­pień).

Szcze­gó­ły do­ty­czą­ce spo­tkań po­ja­wiać się będą w dziale Aktualności na www.kongreskultury.pl

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

02.08.2011, 16:00

A lot of specialists state that loans aid a lot of people to live their own way, just because they can feel free to buy needed goods. Moreover, various banks give short term loan for all people.

« Luty 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo