Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Kryteria wyboru oferty

Definicja legalna
Art. 91. ustawy – Prawo zamówień publicznych
Ust.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ust. 2. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.
Ust.3. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.


Umiejscowienie w systemie prawnym
Prawo administracyjne


Aktualny stan prawny, przepisy wykonawcze
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, ze zm.)
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20082201420

Akty wykonawcze:
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 49, poz. 470)
• Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M. P. z 2004 r. Nr 52, poz. 886)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz. U. z 2006 r. Nr 147, poz. 1063)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2006 r. Nr 155, poz. 1110)
• Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M. P. z 2007 r. Nr 12, poz. 122)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 820)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 885)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 886)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1226)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1327)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1762)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1763)
• Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M. P. z 2008 r. Nr 31, poz. 275)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2008 r. Nr 182, poz. 1122)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1153)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1154)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1155)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1156)
• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV


Opis hasła

Cena
Głównym kryterium oceny ofert jest cena. Jednakże ustawodawca dopuszcza określenie dodatkowych kryteriów. Cena zawsze musi być brana pod uwagę, nawet jeżeli zamawiający decyduje o dodatkowych kryteriach oceny ofert.

Inne kryteria oceny ofert

Ustawodawca przykładowo wymienia kryteria oceny ofert – są to: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.

Metodologia opracowania kryteriów oceny ofert
Niewątpliwą trudnością przy stosowaniu kryteriów oceny ofert jest ich zdefiniowanie. Ustawa, jak również rozporządzenia wykonawcze, nie precyzują, w jaki sposób określić kryteria i jak je oceniać. Należy jednak jako główne założenie wziąć pod uwagę, aby kryteria nie powodowały różnych interpretacji, bo wówczas zamawiający naraża się na protesty wykonawców. Kryteria powinny być maksymalnie obiektywne. Proponowany poniżej schemat postępowania jest tylko pewnym rozwiązaniem ułatwiającym zdefiniowanie kryteriów – należy jednak podkreślić, iż jest to propozycja autora, a nie zapisy ustawowe.

A zatem zamawiający w celu maksymalnej obiektywizacji kryteriów powinien:
1) określić owe kryteria, tzn. zdefiniować co jest istotne z punktu widzenia danego zamówienia – nie ma uniwersalnych kryteriów i zawsze zależą one od przedmiotu zamówienia i ewentualnych wahań akceptowalnych przez zamawiającego w zakresie parametrów przedmiotu zamówienia. Ocenie może podlegać np. harmonogram realizacji usługi. Jednakże dla jednych usług zamawiającemu będzie zależało na skróceniu czasu, w innych na wydłużeniu, a w jeszcze innych zamawiający postawi warunek konkretnego terminu realizacji bez możliwości żadnych przesunięć. A więc jest to sprawa indywidualna i koniecznie musi być dostosowana do przedmiotu zamówienia. Najbardziej obiektywne są te kryteria, które odwołują się do konkretnych pomiarów, np. czas realizacji zamówienia: ocena maksymalna za realizację w czasie do 2 miesięcy, niższa ocena – 3-4 miesięcy, najniższa powyżej 4 miesięcy. Kryteria oceniane według skali subiektywnej: bardzo dobrze spełnia, dobrze spełnia, średnio spełnia, słabo spełnia, nie spełnia – są najłatwiejsze do podważenia. Dlatego należy konstruować takie kryteria, które można zmierzyć liczbowo, a nie opierać się na subiektywnym odczuciu;
2) przypisać (najlepiej) jedną skalę ocen do wszystkich kryteriów. Należy stwierdzić, że im skala jest szersza, tym trudniej jest uzasadnić przyznane punkty i tym łatwiej jest podważyć ocenę. Dlatego autor jest zdania, iż najlepszą skalą ocen jest skala 3-5 punktowa;
3) określenie wag każdego z kryteriów – nie wszystkie kryteria są równie istotne. Niektóre zamawiający traktuje jako ważniejsze, inne jako mniej ważne. Dlatego należy określić ich kolejność przypisując wagę;
4) ostatecznie ocenie podlegać będą poszczególne kryteria w skali 3-5 punktowej po uwzględnieniu wagi.
Oczywiście kryteria muszą uwzględniać cenę. A zatem podstawową kwestią jest określenie ile % oceny stanowi cena. Przykładowo cena stanowi 80% oceny, a pozostałe kryteria 20%. W takiej sytuacji 20% oceny zostanie przyznane tej ofercie, która uzyska maksymalną liczbę punktów z pozostałych kryteriów.
Przy takim modelu kryteriów zamawiający ogranicza możliwość podważenia oceny do minimum (albo całkowicie wyklucza taką możliwość).

Zakaz oceny ofert w oparciu o właściwości wykonawcy

Konstruując kryteria, należy pamiętać o tym, iż zgodnie z ustawą nie mogą one dotyczyć właściwości wykonawcy, czyli np. doświadczenia, kadry czy posiadanych urządzeń. Te aspekty oceniane są na etapie warunków udziału w postępowaniu (hiperłącze) i mają charakter zero-jedynkowy. Kryteria dotyczą wyłącznie przedmiotu zamówienia (oferty), a nie wykonawcy i jego właściwości.


Rozwój zagadnienia w kraju (głównie od 89 roku)
Obowiązująca po roku 1989 ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 76, poz. 344, ze zm.) w art. 27d definiowała kryteria oceny ofert. Ustawa również zastrzegała niemożność oceny właściwości wykonawcy na etapie oceny ofert. Jednakże ustawa podkreślała możliwość wyboru oferty z uwzględnieniem preferencji krajowych. Po wejściu do Unii Europejskiej zapis ten musiał ulec zmianie i obecnie brak jest odniesienia do preferencji krajowych.


Instytucje/punkty informacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
www.uzp.gov.pl


Bibliografia
  • Ustawa – Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi
  • Prawo zamówień publicznych – komentarz pod redakcją Tomasza Czajkowskiego
Prawo kultury i sztuki : Prawo zamówień publicznych
Autor : Monika Maziarka

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

« Sierpień 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo