Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Definicja legalna
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest instrumentem finansowym o charakterze dotacyjnym, mającym na celu pobudzanie oraz wzmacnianie inicjatyw obywatelskich. Funkcjonowanie Funduszu ma charakter uzupełniający w stosunku do innych rozwiązań wspierających organizacje pozarządowe w Polsce.


Umiejscowienie w systemie prawa
Prawo o organizacjach pozarządowych


Aktualny stan prawny
Ramy prawne dla PO FIO określają przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm.).


Opis


Podstawa funkcjonowania


Podstawą funkcjonowania PO FIO jest uchwała Nr 238/2008 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009–2013. Program ten stanowi przedsięwzięcie komplementarne w stosunku do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013.

Cel


Celem PO FIO jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych. Natomiast cele szczegółowe Programu polegają na zwiększaniu aktywności i świadomości obywateli oraz wspólnot lokalnych, rozwoju potencjału sektora pozarządowego, zwiększaniu zaangażowania sektora pozarządowego na rzecz usług społecznych w zakresie integracji i aktywizacji społecznej oraz zabezpieczenia społecznego, a także na wspieraniu rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej.

Beneficjenci


Ze środków pozostających w dyspozycji FIO korzystają organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne, a także jednostki organizacyjne zajmujące się działalnością pożytku publicznego. Od 2009 r. beneficjentami FIO są także spółdzielnie socjalne. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.

Priorytety

Środki pochodzące z Funduszu wydatkowane są w ramach następujących priorytetów: Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne (I), Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie (II), Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne (III), Rozwój przedsiębiorczości społecznej (IV), Pomoc techniczna (V).

Wysokość dotacji

Wysokość dotacji dla projektów jednorocznych wynosi od 10 tys. zł do 300 tys. zł, natomiast dla projektów dwuletnich: od 20 tys. zł do 300 tys. zł. Wysokość wkładu własnego to 10% lub 20% wartości projektu (dla dotacji od 10 tys. zł do 40 tys. zł – 10% środki własne niefinansowe lub finansowe; dla dotacji od 40 tys. zł do 150 tys. zł – 10% środki własne finansowe; wysokość dotacji od 150 tys. zł do 300 tys. zł – 20% środki własne finansowe).

Przebieg konkursu

Procedura podziału środków prowadzona jest w trybie otwartego konkursu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Procedura składa się z następujących etapów: ogłoszenie, nabór wniosków, ocena formalna, ocena merytoryczna oraz rozstrzygnięcie konkursu – dofinansowanie projektów.


Instytucje/punkty informacyjne
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl
www.isp.irg.pl/kompas


Rozwój sytuacji społeczno prawnej po 1989 r.

Początkowo idea powołania Funduszu, miała polegać na wspieraniu przez państwo organizacji pozarządowych strumieniem środków finansowych, odpowiadających odpisowi 1% podatku przekazanego w danym roku przez podatników. Jednak wziąwszy pod uwagę fakt, iż w 2008 r. organizacje pozarządowe zasiliła kwota blisko 300 mln zł pochodzących z 1%, wciąż wydaje się to niemożliwe. Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich był realizowany po raz pierwszy w latach 2005–2007. W jego zakresie wydatkowano łącznie 110 mln zł. Program ten kontynuowano w 2008 r. pod postacią rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 60 mln zł. Funkcjonujący obecnie krajowy Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich powołano na lata 2009–2013. W 2009 r. na dotacje przekazywane w ramach Programu przekazano 60 mln zł.


Statystyka
W 2005 r. w ramach FIO przeprowadzono dwa konkursy. Zarejestrowano 1452 wnioski, z czego dofinansowano 626 (43%). W 2006 r. odbył się jeden konkurs. Zarejestrowano wówczas 1703 wnioski, z czego dofinansowano 734 (43%). Z kolei w 2007 r. w ramach konkursu zarejestrowano 2898 wniosków, a dofinansowano 288 (10%). Natomiast w 2008 r. zarejestrowano 1763 wnioski, a 833 spośród nich otrzymało datację.


Bibliografia
  • Arczewska M., Nie tylko jedna ustawa, Prawo o organizacjach pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
  • Arczewska M., Makowski G., Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – szanse i zagrożenia, „Trzeci Sektor” nr 2 – wiosna 2005
  • Dane liczbowe dostępne pod adresem: www.pozytek.gov.pl.
  • Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009–2013, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008.
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm.).
Prawo kultury i sztuki : Prawo organizacji pozarządowych
Autor : Magdalena Arczewska

Dodaj komentarz:

Nick:
E-mail:
Treść:
Wpisz tekst z obrazka: CAPTCHA Image

Inny obrazek


Komentarze:

Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo