Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Analiza dynamiczna aukcyjnego rynku dzieł sztuki w Polsce w latach 1989-2007

3.5. Eksport i import dzieł sztuki

Rysunek 18. Eksport dzieł sztuki ogółem oraz eksport dzieł sztuki z Polski do piętnastu krajów Wspólnoty Europejskiej w tys. dol. w latach 1992-200424. (według nomenklatury handlu zagranicznego CN/PCN)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie roczników statystycznych handlu zagranicznego GUS.

Rysunek 19. Import dzieł sztuki ogółem oraz import dzieł sztuki z piętnastu krajów Wspólnoty Europejskiej do Polski w tys. dolarów w latach 1992-2004
Źródło: Opracowanie własne na podstawie roczników statystycznych handlu zagranicznego GUS.

Eksport dzieł sztuki z Polski do piętnastu krajów Wspólnoty Europejskiej w latach 1992-2004 charakteryzowała duża dynamika zmian. W 1992 r. wynosił ponad 11,8 mln dol., po czym nastąpił gwałtowny spadek w 1993 r. do poziomu 3,5 mln dol. W latach 1994-1996 wartość dzieł sztuki wywożonych z Polski do Unii Europejskiej kształtowała się na poziomie 5,2-6,5 mln dol. Najwyższy poziom eksportu w analizowanym okresie odnotowano w 1997 r. – 187, 4 mln dol. W latach 1998-2003 nastąpiła spadkowa tendencja wartości wywożonych dzieł – 10,4 mln dol. do 5,5 mln dol., po czym w 2004 r. eksport ponownie osiągnął poziom 11 mln dol. Należy zauważyć, że wartości importu dzieł sztuki z piętnastu krajów Wspólnoty Europejskiej do Polski były niższe od wartości eksportu. W 1992 r. import wynosił 10,4 mln dol., po czym wyraźnie zmalał, kształtując się w latach 1993-1996 na poziomie 1,6-1,9 mln dol., a w latach 1997-1998 na poziomie 3,3-3,9 mln dol. W latach 1999-2000 odnotowano najwyższy poziom importu dzieł sztuki w analizowanym okresie (odpowiednio 7,3 mln dol. oraz 8,2 mln dol.). W latach 2001-2004 import kształtował się na poziomie 3,9-6,2 mln dol. i odznaczał się tendencją spadkową.

Ogólne tendencje zmian wartości eksportu i importu do piętnastu krajów Wspólnoty oraz eksportu i importu ogółem są zbieżne. W analizowanym okresie odnotowano bowiem w obydwu przypadkach dynamiczny wzrost eksportu w 1992 r., a także wzrost importu w 1992, 1999 oraz 2000 r. Wyjątek stanowi rok 1996, kiedy to eksport do krajów Wspólnoty nie wzrósł tak gwałtownie jak eksport dzieł sztuki ogółem.

Udział eksportu dzieł sztuki z Polski do piętnastu krajów Unii Europejskiej w ogólnym eksporcie tych obiektów stanowił w omawianym okresie od 57% do 93%. Wyjątki dotyczą lat 1996 (10,7%), 2003 (25,7%), 2004 (45,4%). Z kolei udział importu dzieł sztuki z piętnastu krajów Unii Europejskiej do Polski w ogólnym imporcie tych obiektów mieścił się w przedziale od 48% do 88% (zob. rys. 20 ).

Rysunek 20. Udział procentowy eksportu i importu dzieł sztuki do piętnastu krajów UE w eksporcie/imporcie dzieł sztuki ogółem w latach 1992 –2004
Źródło: Opracowanie własne na podstawie roczników statystycznych handlu zagranicznego GUS.

Porównanie eksportu i importu dzieł sztuki ogółem w kolejnych latach okresu 1992-2004 wskazuje na przewagę wartości wywozu omawianych obiektów nad wartością ich przywozu do kraju. Szczególnie duża rozpiętość wystąpiła w latach 1996-1997 (odpowiednio 24 i 49 razy eksport przewyższał import). Import był nieznacznie wyższy niż eksport w roku 2000 i 2002. Relacja wartości eksportu do importu dla Polski i piętnastu krajów UE z reguły przyjmuje wartości powyższej 1, co wskazuje na przewagę wywozu nad przywozem dzieł sztuki. Przewaga wartości eksportu jest szczególnie widoczna w 1997 r. (56-krotna). Z kolei import przewyższał eksport w latach 2000 i 2002.

W analizowanym okresie (1992-2004) kierunki eksportu i importu dzieł sztuki nie uległy zmianie. Począwszy od 1992 r. największy udział w wymianie dzieł sztuki z Polską mają: Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Włochy. Warto podkreślić, że wymieniona grupa krajów jest nie tylko najważniejszym kierunkiem eksportu dzieł sztuki z Polski, lecz również ma największy udział w imporcie tych dóbr do Polski – przepływy następują więc w obu kierunkach. Wymienione kierunki eksportu i importu dzieł sztuki nie są kwestią przypadku. Wielka Brytania, Francja, Włoch i Niemcy to centra handlu dziełami sztuki o międzynarodowej randze – ich udział w światowej wartości obrotów na rynku sztuki szacuje się na ponad 40%25. Oprócz nich na międzynarodowej arenie istotną rolę, spośród państw Wspólnoty Europejskiej, odgrywają Holandia, Austria, Dania, Belgia i Szwecja26. Podsumowując należy stwierdzić, że przepływ dzieł sztuki między Polską a państwami Wspólnoty Europejskiej następuje przede wszystkim w kierunku ośrodków, w których koncentruje się handel dziełami sztuki.

poprzedni rozdział
...................................................................................
24 Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego PCN obowiązuje od 1 stycznia 1994 r. i stanowi rozszerzoną Scaloną Nomenklaturę Towarową Handlu Zagranicznego CN stosowaną w polskiej statystyce handlu zagranicznego od 1 stycznia 1992 r. Sekcja XXI Dział 97 PCN - Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki. Zob. szerzej: Polska Scalona Nomenklatura Handlu Zagranicznego PCN, GUS, Warszawa 1996. Wartość eksportu podawana jest na bazie FOB, wartość importu na warunkach CIF.
Od 1 maja 2004 r. obroty towarowe w handlu zagranicznym prezentowane są według Scalonej Nomenklatury CN, która bazuje na Zharmonizowanym Systemie Oznaczania i Kodowania Towarów HS i obecnie stanowi podstawową klasyfikację towarową w handlu zagranicznym.
25 Największy udział w rynku w 2003 r. miały Stany Zjednoczone (41,6%), następnie Wielka Brytania (28%), Francja (9,3%), Włochy (3,7%), Niemcy (3,4%), Holandia, Australia, Szwajcaria, Szwecja, Hongkong. Szerzej na temat światowego rynku dzieł sztuki zob. J. Białynicka-Birula, Analiza tendencji na światowym rynku dzieł sztuki na przełomie XX i XXI wieku, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie „Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych”, Kraków 2007.
26 Szerzej na temat rynku dzieł sztuki w Unii Europejskiej zob. J. Białynicka-Birula, Analiza rynku dzieł sztuki w Unii Europejskiej w układzie czasowo-przestrzennym, opracowanie cząstkowe badań statutowych 60/KARiBM/2/S/232/2005/S, w: Badania postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.


« Sierpień 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Kultura w internecie


Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo