Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[ Zamknij ]

Opis instytucjonalny szkolnictwa artystycznego w Polsce

1.3.1. Uczelnie, studenci, kadra

Wyższe szkolnictwo artystyczne to osiemnaście uczelni i pięć filii lub wydziałów zamiejscowych w jedenastu miastach Polski. Warszawa, Kraków i Łódź mają po trzy uczelnie, Wrocław dwie i jedną filię, Gdańsk, Katowice i Poznań po dwie uczelnie, Bydgoszcz jedną uczelnię. Dwie filie uczelni znajdują się w Białymstoku, jedna w Szczecinie, a jeden wydział zamiejscowy w Bytomiu (rys. 4). W sześciu województwach nie ma wyższych uczelni artystycznych ani ich filii czy wydziałów. Jak widać, uczelnie tego typu mieszczą się na ogół w największych miastach wojewódzkich.

Rysunek 4. Lokalizacja uczelni artystycznych oraz ich filii według województwW roku akademickim 2007/2008 na osiemnastu polskich uczelniach artystycznych kształciło się 14 404studentów 6, w tym 241 cudzoziemców. Ponad 65% tej liczby stanowili studenci studiów stacjonarnych (9 288), studentów studiów niestacjonarnych było 4 875. Ponad połowa (7 149) studiowała na uczelniach plastycznych, ponad 37% na uczelniach muzycznych, a pozostałe 12% na uczelniach teatralnych i filmowych. W 2008 r. absolwentami polskich uczelni artystycznych zostało 2 250 osób, blisko 49% ukończyło uczelnie plastyczne, blisko 44% uczelnie muzyczne, a nieco ponad 7% uczelnie teatralne i filmowe. Zatrudnienie w tych uczelniach w roku akademickim 2007/2008 wynosiło blisko pięć tysięcy pracowników (4 779), w tym 3 124 nauczycieli akademickich, z czego jedna trzecia to profesorowie (1 021), blisko 44% adiunkci łącznie z docentami i starszymi wykładowcami (1 369). Asystenci łącznie z wykładowcami, lektorami i instruktorami stanowią tylko nieco ponad 23% (734). Pozostali pracownicy to 1 655 osób.

Większość kierunków studiów artystycznych w Polsce to studia dwustopniowe – licencjackie i magisterskie. Na części uczelni można podjąć też studia doktoranckie, jednak liczba doktorantów na studiach artystycznych jest niewielka. Absolwentom studiów pierwszego stopnia nadaje się licencjat, absolwentom studiów drugiego stopnia nadaje się tytuły zawodowe „magister sztuki” – po ukończeniu następujących kierunków: architektura wnętrz, dyrygentura, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, instrumentalistyka, jazz i muzyka estradowa, kompozycja i teoria muzyki, malarstwo, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, reżyseria, reżyseria dźwięku, rzeźba, scenografia, taniec, wiedza o teatrze, wokalistyka, wzornictwo 7.

Absolwentom jednolitych studiów magisterskich nadaje się tytuły zawodowe „magister sztuki” – po ukończeniu kierunków: aktorstwo, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, reżyseria.

W Polsce funkcjonuje osiem uczelni muzycznych, siedem Akademii Muzycznych i jeden Uniwersytet Muzyczny w Warszawie oraz jego filia w Białymstoku, a także filia poznańskiej Akademii Muzycznej w Szczecinie. Uniwersytet Muzyczny w Warszawie jest, jak do tej pory, jedyną uczelnią artystyczną o tym statusie 8. Na uczelniach muzycznych studiuje 37% (5 284) studentów uczelni artystycznych, w tym ponad 78% na studiach stacjonarnych (4 156) i nieco ponad 21% (1 128) na studiach niestacjonarnych. Wyższy niż na innych uczelniach artystycznych udział studentów studiów stacjonarnych w ogólnej liczbie studiujących można wytłumaczyć charakterem studiów muzycznych, na większości kierunków niezbędne jest bowiem „studiowanie na cały etat”.

W 2008 r. absolwentami uczelni muzycznych zostało 986 osób, czyli niecałe 19% w stosunku do ogółu studiujących na tych uczelniach. Nauczyciele akademiccy na uczelniach muzycznych to 1 529 osób, w tym nieco ponad 30% (466 osób) to profesorowie, blisko 50% (754 osoby) to adiunkci łącznie z docentami i starszymi wykładowcami, a tylko nieco ponad 20% asystenci łącznie z wykładowcami, lektorami i instruktorami (309 osób). Pozostali pracownicy uczelni muzycznych to 669 osób. Proporcje te są podobne jak w całej grupie pracowników uczelni artystycznych.

Na siedmiu uczelniach plastycznych studiuje ponad 50% (7 149) wszystkich studentów uczelni artystycznych, w tym blisko 60% na studiach stacjonarnych (4 225) i ponad 40% (2 924) studentów na studiach niestacjonarnych. Procentowy udział studentów studiów stacjonarnych jest zatem trochę niższy niż wśród ogółu polskich studentów uczelni artystycznych (65%). W 2008 r. absolwentami uczelni plastycznych zostało nieco ponad 15% ich studentów (1 099 osób). Nauczyciele akademiccy na uczelniach plastycznych to 1 268 osób. Jest ich zatem mniej niż na uczelniach muzycznych. Można to tłumaczyć tym, że relacja mistrz–uczeń na uczelniach plastycznych nie musi być aż tak ekskluzywna. Jeden nauczyciel akademicki może pracować z kilkoma studentami jednocześnie. Nieco ponad 33% (427 osób) to profesorowie, blisko 37% (466 osób) to adiunkci łącznie z docentami i starszymi wykładowcami, blisko 30% to asystenci łącznie z wykładowcami, lektorami i instruktorami (375 osób). Pozostali pracownicy uczelni plastycznych to 618 osób. Udział profesorów jest podobny jak w całej grupie pracowników uczelni artystycznych, więcej jest natomiast asystentów.

Uczelnie teatralne i szkoła filmowa. W Polsce są dwie uczelnie teatralne – Akademia Teatralna w Warszawie i Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie, mające swoje filie lub wydziały zamiejscowe w Białymstoku, Wrocławiu i Bytomiu, oraz łódzka Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna. Studiuje na nich 12% (1 730) studentów studiów artystycznych, w tym nieco ponad 52% na studiach stacjonarnych (907) i blisko 48% (823) na studiach niestacjonarnych. Procentowy udział studentów studiów stacjonarnych jest tu najniższy spośród wszystkich uczelni artystycznych (65% ogółu studentów uczelni artystycznych studiuje na studiach stacjonarnych). W 2008 r. absolwentami uczelni teatralnych i filmowych zostało niecałe 10% wszystkich studentów tych uczelni (165 osób). Jest to zatem bardzo niski odsetek, który można tłumaczyć tym, że dyplomy, zwłaszcza na wydziałach reżyserskich, bardzo często są odkładane na później oraz wysokim odsetkiem studentów niestacjonarnych. Ponadto uczelnie teatralne i filmowe w ostatnich latach znacznie zwiększyły liczbę swoich studentów, otwierając nowe wydziały.

Nauczyciele akademiccy na uczelniach teatralnych i filmowych to 327 osób. Blisko 40% (128 osób) to profesorowie, ponad 45% (149 osób) adiunkci łącznie z docentami i starszymi wykładowcami, zaledwie nieco ponad 15% to asystenci łącznie z wykładowcami, lektorami i instruktorami (50 osób). Pozostali pracownicy uczelni plastycznych to 368 osób. Proporcje ilościowe dwu pierwszych grup są znacznie wyższe niż w całej grupie pracowników uczelni artystycznych, zauważyć można znacznie mniejszy udział asystentów.

Wyższe szkolnictwo artystyczne niepodlegające Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tytuł magistra sztuki można uzyskać studiując nie tylko na wspomnianych osiemnastu uczelniach. Również wiele uniwersytetów oraz państwowych i prywatnych szkół wyższych umożliwia zdobycie licencjatu lub tytułu magistra sztuki. Na programy tych szkół, kadrę nauczycielską czy poziom kształcenia minister właściwy dla kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie ma wpływu, podlegają one bowiem ministrowi właściwemu do spraw nauki.

Po przejrzeniu ofert kilkuset uczelni i szkół wyższych w Polsce udało się wyodrębnić te, które kształcą w dziedzinach artystycznych. Jest aż 46 takich jednostek. Są to uczelnie pedagogiczne, uczelnie techniczne, uniwersytety, kolegia nauczycielskie, państwowe wyższe szkoły zawodowe i uczelnie niepubliczne. Liczba tych uczelni jest niemal trzykrotnie wyższa niż uczelni artystycznych.


 


---------------------------------------------------------------------------
6 Na podstawie danych z Małego rocznika statystycznego 2008 i stron internetowych MKiDN.
7 Na podstawie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie nazw kierunków studiów.
8 Wyraz „uniwersytet" uzupełniony innym przymiotnikiem lub przymiotnikami w celu określenia profilu uczelni może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk objętych profilem uczelni” (art. 3 ust 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”).

 
 
« Lipiec 2020 »
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Miejskie powidoki


Partner technologiczny
Orange
Partnerzy
Województwo Małopolskie Urząd Miasta Krakowa
Współorganizatorzy
Uniwersytet Krakowskie
Organizator
NCK
Pod patronatem
Ministerstwo
Partnerzy medialni
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo